Werkwijze

John Engelen

Engelen Bouwprofessionals bestaat als allround Bouwontwerp & adviesbureau vanaf januari 2014. John Engelen is vanaf 1990 werkzaam in de Bouwwereld. Is volledig op de hoogte wat de belangen zijn bij alle betrokkenen in het Bouwproces en weet dat prima in te zetten voor uw project. Zodra uw idee vraagt om kennis & creativiteit bent u bij ons aan het juiste adres. Betrokkenheid, onafhankelijkheid & vakmanschap beschouwen wij als vanzelfsprekend.

Wij Ontzorgen u graag.
Telefoonnr. 06-30599865

Bouwen of Verbouwen  is altijd een uniek proces. Alles is maatwerk en elke stap binnen het proces vraagt om keuzes. Deze maken we samen en weloverwogen. Engelen Bouwprofessionals is graag uw gids en richt het bouwproces zo in dat deze past binnen uw beeld en financiële kaders. Wij spreken samen onze werkzaamheden af zodat deze helder en duidelijk zijn. Nadat we tot overéénstemming zijn gekomen werken we een plan van aanpak uit met daarin de volgende onderwerpen:

Wat mag er op uw perceel

Als eerste onderzoeken wij bij de gemeentelijke instanties en rijksoverheid of uw plan past in het bestemmingsplan, de milieuwetgeving en bijvoorbeeld monumentenzorg.

Ontwerp

Met uw idee en budget als uitgangspunt werkt Engelen Bouwprofessionals volledig digitaal, (3D) naar een eerste ontwerp toe. Pas wanneer uw plan past bij uw wensen, wordt het definitief ontwerp gemaakt. Dit definitieve ontwerp wordt vervolgens voor advies voorgelegd aan de gemeentelijke welstandcommissie.

Aanvraag Omgevingsvergunning

Als uw plan voldoet aan de redelijke eisen van de welstandcommissie werken wij het ontwerp integraal uit. Voor de constructie en milieuadviezen vragen wij advies in bij specialisten op dat gebied. Aansluitend vragen wij de  omgevingsvergunning voor u aan. De doorlooptijd na indiening is in de regel tussen 8 tot 26 weken voordat de vergunning wordt afgegeven, al naar gelang de grootte van het werk.

Bestek, tekeningen en begroting

Tegelijkertijd met de voorbereidingen voor de aanvraag Omgevingsvergunning, werkt Engelen Bouwprofessionals een heldere omschrijving (bestek en bestektekeningen) uit, met een tweeledig doel:

  1. U weet precies wat u krijgt. We voorkomen daarmee tijdens de uitvoering ad-hoc vragen.
  2. Uit de documenten kan in de volgende fase een calculatie worden opgesteld.

Desgewenst verzorgen wij u op voorhand voor u een gedetailleerde begroting van de te verwachten bouwkosten.

Inschakelen aannemer

Met het bestek,(cq. technische omschrijving), definitieve bouwtekening(en), en zo nodig de begroting, kan er een aannemer ingeschakeld worden. Samen met u bespreken wij de voor u passende route naar de (laagste) aanneemsom. Aanbesteden met uitvoerende partijen, onderhands of in één op één situatie. Uitvoeren met een aantal door de wol geverfde zzp-ers of een combinatie hiervan is zonder meer mogelijk. Na ontvangst van de offerte(s), controleren wij deze en verstrekken in overleg met u, de opdracht. Engelen Bouwprofessionals begeleidt u hierin met raad & daad.

Realisatie

De uitvoering kan beginnen! Ons werk zit er voor een belangrijk deel op. Uw plan staat op papier. De vragen zijn beantwoord. Desgewenst houden wij tijdens de bouwfase toezicht en voeren Directie tijdens de realisatie of stellen de werktekeningen op.